Audivitrónica, S.L. garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades de caràcter personal facilitades pels seus clients, i així, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ia la normativa de desenvolupament, el client / usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en Audivitrónica, SL i al tractament automatitzat dels mateixos, incloent aquells als quals aquesta empresa tingui accés com a conseqüència de la seva navegació per aquesta pàgina web, per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis, del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb Audivitrónica, SL, a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars. Els destinataris d'aquestes dades seran els serveis comercials i tècnics de Audivitrónica, S.L.

Aquestes dades personals estan sent tractats i incorporats als corresponents fitxers automatitzats, que estan degudament inscrits en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La política de privacitat de Audivitrónica, S.L. li assegura, en tot cas, l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació, informació de valoracions i oposició, en els termes que estableix la legislació vigent. Per això, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) ia la normativa de desenvolupament, Audivitrónica, S.L. i Filusoga S.L. garanteixen l'adopció de les mesures necessàries per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades i l'informa de la possibilitat d'exercitar, conforme a aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a Audivitrónica, SL: Ref. dades. Carrer Ocell Blau nº 3, Armilla, Granada, C.P.18100.