Les comandes han de realitzar demanant previ pressupost per telèfon 958 57 05 12, correu electrònic a info@tecno-electronica.com oa través de la nostra pàgina web www.tecno-electronica.com, havent d'indicar la referència interna de AUDIVITRONICA o les referències originals del fabricant, alliberant-AUDIVITRONICA SL de qualsevol responsabilitat si no se segueix aquest procediment.

La comanda es comencés a fabricar en el moment en què el client aprovi el pressupost enviat mitjançant signatura i remision a AUDIVITRONICA S.L. pel correu electrònic anteriorment indicat ia més aboni el 50% del total del pressupost, i el material serà entregat com a norma general en un termini de 15 a 20 dies des de la data de començament de fabricació o, si no, en els terminis indicats en el pressupost. Els pressupostos tindran una validesa de 30 dies, passats els quals si el client no ha enviat acceptació, haura sol·licitar nou pressupost.

El transport del material sempre corre per compte del client, encara que l'empresa li faciliti l'agència de transports, la comanda serà enviat a ports deguts.

PREUS

AUDIVITRONICA S.L. es reserva el dret de modificar els preus sense previ avís a causa de les possibles fluctuacions monetàries. S'aplicaran sempre les tarifes vigents, independentment de qualsevol altra tarifa que pugui tenir el client Els preus de tarifa s'expressen en EUROS en base imposable i no inclouen l'IVA ni qualsevol altre impost.

GARANTIA

En equipament electrònic, la validesa de la garantia serà de 2 anys contra tot defecte de fabricació, no fent-responsable AUDIVITRONICA, S.L. de qualsevol altre defecte aliè a la fabricació.


FORMA DE PAGAMENT D'EQUIPS ELECTRÒNICS

Es lliurarà el 50% per avançat, per començar la fabricació del material i la resta (el 50%) al lliurament del material, a través de transferència bancària al número de compte que AUDIVITRONICA S.L. li facilités un cop aprovat el pressupost. El material no serà lliurat fins que no s'hagi confirmat el pagament íntegre del mateix.

En cas de concretar-se amb el client la forma de pagament mitjançant domiciliació bancària, AUDIVITRONICA s'emetrà un rebut bancari per al cobrament de les factures en el compte del banc indicada pel client un cop es tingui conformitat per part de la nostra asseguradora del risc concedit per a cada client. Les despeses bancàries ocasionades per devolució de rebuts seran per compte del client amb independència de les causes de l'impagament, comprometent-est a liquidar-los en la seva totalitat i en un termini màxim de 7 dies.

Aquells clients dels quals no obtinguem classificació per part de la nostra asseguradora de crèdit, hauran de fer els seus pagaments mitjançant el lliurament del 50% per avançat, i del 50% restant abans del lliurament del material.

DRET DE PROPIETAT

Qualsevol producte distribuït per AUDIVITRONICA S.L. es considerarà "en dipòsit" fins que es faci efectiu el pagament íntegre de la venda. A partir dels 30 dies de la data prevista de cobrament sense haver-se executat, AUDIVITRONICA S.L. es reserva el dret de recuperar la mercaderia, sense previ avís, simplement amb aportar la nota d'abonament corresponent a l'impagament del material.